Privacy



CGG Largo hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten.   Al onze medewerkers gaan met de grootste zorg om met de hen toevertrouwde persoonsgegevens en behandelen deze strikt vertrouwelijk.

In deze privacyverklaring wordt omschreven welke persoonlijke gegevens wij van u kunnen verzamelen, waarom wij deze gegevens willen verzamelen, hoe wij deze willen gebruiken en hoe wij hiermee willen omgaan. 

Wij nemen de nieuwe Europese privacywetgeving ter harte.  In België is het bewaren van persoonsgegevens streng gereglementeerd. CGG Largo onderzoekt samen met andere CGG’s de noodzaak van bijkomende maatregelen in het kader van deze nieuwe wetgeving, die in voege treedt vanaf 25 mei 2018.

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand (een natuurlijk persoon) geïdentificeerd kan worden. Iemand kan rechtstreeks of onrechtstreeks worden geïdentificeerd, via een identificatienummer (bv. het rijksregisternummer), een adres, een online identificator (bv. een IP-adres) of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Welke persoonsgegevens houdt CGG Largo bij?

Vanuit website

Als je geen contact opneemt en louter de website ‘bezoekt’ houden we geen gegevens bij.

Als er gebruik wordt gemaakt van een inschrijvingsformulier, worden de gevraagde gegevens (naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft) doorgestuurd naar de verantwoordelijke voor de inschrijvingen. We verzamelen geen bijkomende gegevens zonder uw medeweten. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Als er gebruik gemaakt wordt van een contactformulier, worden naam, mailadres, woonplaats en de gegevens die je zelf doorgeeft per mail verzonden naar het secretariaat van de vestiging die u geselecteerd hebt indien u een hulpvraag hebt en naar het algemeen mailadres van CGG Largo indien u een andere vraag hebt. We verzamelen geen bijkomende gegevens zonder uw medeweten.  Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Vanuit mailing

Persoonsgegevens kunnen bijgehouden worden in mailinglijsten die gebruikt worden ter kennisgeving van aanbod en dienstverlening. Ten allen tijde kan u zich uitschrijven via het hiertoe bestemd contactformulier op de website.

Vanuit deelname aan vormingsaanbod

Als je ingeschreven bent voor of deelgenomen hebt aan een vormingsaanbod van CGG Largo worden in functie van vlotte dienstverlening en facturatie volgende gegevens bijgehouden: naam, adres, telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer.

Via telefonische contactname

Als je je aanmeldt voor begeleiding/behandeling dan vragen we om een vlotte dienstverlening te kunnen waarborgen : naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, verwijzer,  gegevens huisarts, alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft. We verzamelen geen bijkomende gegevens zonder uw medeweten. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Deze gegevens worden bewaard in ons Elektronisch Patiënten Dossier (deze valt onder de regelgeving van het medisch dossier).

Vanuit begeleidings- en behandeltrajecten

Indien hulpverleningstrajecten opgestart worden, zullen er naast hoger vermelde persoonsgegevens (naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, verwijzer, gegevens huisarts, alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft) ook enkele andere gegevens gevraagd worden, dit naar aanleiding van het opmaken van een aanmelding in ons Elektronisch Patiënten Dossier. 

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Algemeen

Wij zorgen ervoor dat enkel de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd wordt en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Op deze manier nemen we passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Al onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren.

Persoonlijk dossier

In het kader van uw behandelingstraject maken wij een dossier op waarin uw persoonlijke gegevens en uw behandelplan worden bewaard. De gegevens uit uw dossier worden veilig bewaard en beschermd door de wetgeving betreffende het medisch dossier, de privacywetgeving en de wet op de patiëntenrechten.

Informatie uit uw dossier kan, mits uw uitdrukkelijke toestemming en steeds in het belang van uw persoonlijk behandelingstraject, gedeeld worden met andere betrokken hulpverleners (bv. collega’s binnen het CGG, uw huisarts, de verwijzer, de dienst naar wie u verder verwezen wordt,…). We zullen telkens met u bespreken waarom we contact willen opnemen met de andere betrokken hulpverleners en welke elementen we precies willen doorgeven of bespreken.

Gegevensverzameling in kader van erkenning van het centrum

Het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg bepaalt dat het CGG dient in te staan voor de geüniformiseerde verzameling van geanonimiseerde kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de kenmerken van de patiëntenpopulatie en van de geleverde zorg. Bedoeling hiervan is het leveren van relevante informatie aan de regering met het oog op de (zelf)evaluatie van het CGG.

Dit betekent dat wij niet-geïndividualiseerde, demografische gegevens alsook gegevens betreffende hulpvraag en diagnose geanonimiseerd en gecodeerd doorgeven aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Gegevensverzameling in het kader van onderzoek

De toezichtgevende overheid bepaalt dat het CGG haar medewerking dient te verlenen aan wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de volksgezondheid. Indien het CGG gevraagd wordt om mee te werken aan een onderzoek waarvoor wij gegevens betreffende uw persoon dienen over te maken, zal u hierover verder worden geïnformeerd.

Momenteel werkt CGG Largo mee aan de Europese gegevensverzameling in het kader van TDI (Treatment Demand Indicator). Het betreft de registratie van de behandelingsaanvragen voor een probleem rond het gebruik van een psychoactieve stof en/of het gebruik van alcohol. De registratie van TDI heeft als doelstelling het gezondheidsbeleid te ondersteunen en de overheid te helpen verder inzichten te verwerven in de drugsproblematiek. Uitgebreide informatie betreffende dit concrete onderzoeksproject kan u opvragen bij uw therapeut.

Inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je verzoek tot inzage, correctie of verwijderen kan je richten tot:

  • met betrekking tot mailingbestanden: correctie of verwijderen van de persoonsgegevens via het contactformulier op de website
  • met betrekking tot je behandelingstraject: correctie van de persoonsgegevens via je hulpverlener, het lokale secretariaat of het contactformulier op de website
  • met betrekking tot je behandelingstraject: inzage van je dossier via de adjunct-directeur (telefonisch of via het contactformulier op de website)

Uiterlijk binnen de vier weken zal op dit verzoek gereageerd worden.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren gegevens volgens de termijnen die wettelijk bepaald zijn en niet langer dan noodzakelijk.

Gezien onze cliëntendossiers vallen onder medische gegevens, is de wettelijke bewaartermijn hiervan 30 jaar.

De bewaartermijn is 7 jaar voor facturatiegegevens uit cliëntenbestanden en facturatiegegevens inzake aangeboden vormingen die dienen als boekhoudkundig verantwoordingsstuk.

Gegevens verkregen uit de klachtenprocedure worden 3 jaar bewaard.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Zo zetten we in op volgende maatregelen:

  • Toegang tot digitale persoonsgegevens is gelimiteerd en afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Toegang tot schriftelijke persoonsgegevens worden bewaard achter slot en grendel.
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen zodat alle informatie afgeschermd is.

(Websites van) derden

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op (websites van) derden.

Wijziging in deze privacyverklaring

CGG Largo kan ten alle tijde het privacybeleid veranderen, dit naar aanleiding van verandering in haar diensten of geldende regelgeving.  De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op deze website en gelden dan vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Het is daarom ten zeerste aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.