Doelgroep
Fronta is het forensisch team van het CGG Mandel en Leie en het CGG Largo. Het is gegroeid vanuit de gespecialiseerde voorziening die opgericht is in uitvoering van het Samenwerkingsakkoord inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik”. De doelgroep bestaat uit patiënten (binnen een justitieel kader) waarbij er sprake is van (een risico tot het plegen van) strafbare feiten, seksuele en andere.
 

Selectiecriteria
De selectiecriteria kunnen worden samengevat onder de noemer “behandelbaarheid binnen een ambulante setting”. Dit criterium “behandelbaarheid” bestaat uit een aantal elementen die dynamisch worden afgewogen:

 • is een psychiatrische, psychotherapeutische of psychosociale behandeling of begeleiding mogelijk: mogelijkheid om zich regelmatig naar de therapie te verplaatsen, taal, minimale mentale vaardigheden,…
 • is deze behandeling of begeleiding mogelijk binnen een ambulante setting: uitgesloten zijn dan personen met een zware persoonlijkheidsstoornis, met een polymorfe perversie, ...
 • levert deze ambulante behandeling of begeleiding, naast de controle door de justitiële instanties, nog een meerwaarde tot het verminderen van het recidiverisico: uitgesloten zijn dan personen met kernpsychopathie, gewoontemisdadigers zonder psychiatrische problematiek, ... Uitgesloten zijn ook personen wiens belangrijkste strafbare feit het gebruik van illegale drugs is of personen bij wie er nog een acute drugproblematiek aanwezig is.
   

Behandeling
De behandeling in Fronta is een individuele behandeling op maat, gebaseerd op het hervalpreventiemodel en op het Good Lives Model. We maken samen met de patiënt een grondige analyse van de delictketen: wat ging er op korte en lange termijn vooraf aan de feiten, welke factoren hebben mee tot het delict geleid. Uit deze analyse kiezen we de belangrijke en veranderbare factoren. Daarnaast leren we de patiënt zich op een positieve manier te richten op zijn primaire levensbehoeften (wonen, werken, relaties, vrijetijdsbesteding).

Mogelijke elementen in dit behandelingsplan zijn bijvoorbeeld:

 • verantwoordelijkheid nemen voor de feiten
 • risicosituaties leren herkennen en vermijden
 • verslaving (alcohol, gokken, ...) onder controle krijgen
 • agressie leren beheersen
 • persoonlijke trauma’s verwerken
 • door werk op een eerlijke manier geld verdienen
 • relationele stabiliteit nastreven in het belang van zichzelf en zijn gezin
 • langetermijndoelen stellen, zingeving


Aanmelden en contact

Fronta Roeselare: 051/25 99 30
Fronta Ieper: 057/21 99 86
Fronta Veurne: 058/31 23 47