Wie kan bij ons terecht?

Het forensisch behandelteam FRONTA verstrekt ambulante en multidisciplinaire behandeling aan volwassenen met een psychische, psychiatrische of persoonlijkheidsproblematiek, waarbij er sprake is van een dreigend risico op (herval in) grensoverschrijdend gedrag.

Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen die verwezen worden in het kader van een gerechtelijke maatregel maar men kan ook op vrijwillige basis bij ons terecht.

FRONTA is een samenwerking tussen CGG Largo, CGG Mandel en Leie en CAW Zuid West-Vlaanderen. We hebben een werking in Roeselare, Ieper, Veurne, Kortrijk en Tielt.

 

Aanmelding

Alle aanmeldingen voor FRONTA dienen telefonisch te gebeuren via het algemeen nummer van CGG Mandel en Leie: 056 23 00 23.

Dit kan tijdens één van onze 2 inbelmomenten:

  • Maandag: 10u – 12u
  • Donderdag: 13u – 15u

 

Een hulpverlener van ons team zal op dat moment een eerste inschatting maken op basis van de inclusie- en exclusiecriteria. Op basis hiervan wordt de cliënt ofwel doorverwezen voor een screeningsgesprek op dienst of, indien mogelijk, doorverwezen naar meer passende hulpverlening. Ingeval er een verwijzer is, vragen wij dat de verwijzer ons contacteert.

 

Screening

In de screeningsfase wordt een inschatting gemaakt of de cliënt in aanmerking komt voor een behandeling binnen het forensisch team. Gedurende enkele gesprekken gaan wij de probleemsituatie en hulpvraag in kaart proberen brengen. Op basis hiervan bekijken we op onze multidisciplinaire teamvergadering of ons aanbod een gepast antwoord kan bieden. De cliënt en de verwijzer worden hiervan op de hoogte gebracht.

 

Vooraleer de behandeling start, kan er sprake zijn van een wachttijd. Er wordt samen bekeken wie of wat een steun kan zijn bij het overbruggen van deze wachtperiode. Ingeval de cliënt niet wordt weerhouden, proberen wij advies te geven en/of te verwijzen naar een meer passende hulpverlening.

 

Therapeutisch traject

Bij aanvang van een therapeutisch traject wordt samen met de cliënt en (waar mogelijk) diens context (privé en professioneel) een persoonlijk behandelplan opgemaakt. Hierbij worden de doelstellingen van de behandeling en de werkwijze vastgelegd.

 

Wij bieden verschillende individuele, contextuele en groepsbehandelingen aan, steeds afgestemd op de individuele situatie en noden van de cliënt. De centrale doelstelling hierbij is steeds hervalpreventie. Afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag, kunnen mensen terecht bij een psycholoog, een psychosociaal medewerker en/of een psychiater.

 

Partners en familieleden zijn belangrijke steunfiguren voor mensen die worstelen met psychische problemen. Tegelijk kan de omgeving ook lijden onder de situatie, zeker wanneer de psychische problemen gepaard gaan met (een risico op herval in) grensoverschrijdend gedrag en mogelijks justitiële gevolgen. Het betrekken van de familie en/of naaste omgeving kan een onderdeel zijn van het behandeltraject in FRONTA.

 

Klik hier voor onze folder.