Zorginspectie

Alle CGG werden het voorbije jaar door het Agentschap Zorginspectie van de Vlaamse Overheid bezocht. De rapporten m.b.t. alle CGG in Vlaanderen, samen met het opgemaakte beleidsrapport, worden gepubliceerd op de website van het Agentschap Zorginspectie.

De inspectieronde richtte zich op 4 belangrijke thema’s: behandelplan, multidisciplinaire samenwerking, uitkomstenmonitoring en cliëntenfeedback en het opsporen en behandelen van suïcidaliteit. Voor deze thema’s ging men na of het CGG over goede systemen beschikt om de kwaliteit van onze zorg te verzekeren en keek men na of deze verwachte goede praktijken ook konden teruggevonden worden in de cliëntdossiers.

Op 11 december 2017 kwam Zorginspectie bij ons langs en koos onze volwassenwerking in Ieper uit voor de dossiercontrole. Hieronder geven u graag wat meer toelichting m.b.t. de belangrijkste bevindingen voor ons centrum. In het rapport van Zorginspectie, dat u volledig kan nalezen in de bijlage onderaan, worden een aantal sterktes alsook een aantal verbeterpunten geformuleerd.

Zo kon CGG Largo aantonen dat elk dossier over een duidelijk behandelplan beschikt dat ook voldoende toegankelijk is voor de betrokken behandelaars. Zorginspectie verwacht wel dat we over bepaalde elementen nog meer informatie in het dossier opnemen bv. informatie m.b.t. somatische klachten, gegevens over eventueel middelengebruik of psychofarmaca,…

In het CGG kijken we vanuit verschillende disciplines (psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker,…) naar de cliënt, diens hulpvraag en behandeldoelstellingen. Elke week komt een multidisciplinair team samen om cliëntdossiers te bespreken. De overheid verwacht dat elk dossier elke 6 maanden op het team besproken wordt. Dit lukt ons nu nog onvoldoende. Het tijdig opmaken en systematisch bijsturen van het behandelplan aan de hand van bespreking met de cliënt en met het team zien we als belangrijk actiepunt binnen ons CGG. Intussen werden hier reeds een aantal concrete stappen in gezet.

Aan de hand van een gestructureerde en regelmatig terugkerende bevraging van de cliënt verwerven we in CGG Largo op systematische wijze informatie over de uitkomst van de behandeling. We verzamelen informatie over het algemeen functioneren van de cliënt, de tevredenheid over de behandeling en de werkrelatie tussen cliënt en therapeut. Op deze manier willen we onze cliënten ook een duidelijke stem geven in de behandeling.

We zien nog een bijkomende uitdaging in het meer betrekken van de context van de cliënt (familie, mantelzorgers,…) bij de behandeling. Ook het inschakelen van externe zorgverleners met het oog op continuïteit van zorg willen we nog sterker opnemen in de dossiervorming. Dit uiteraard steeds mits akkoord van de cliënt en met respect voor het beroepsgeheim.

CGG Largo neemt ook heel wat initiatieven op vlak van de opsporing en behandeling van suïcidaal gedrag. Er is een duidelijk uitgeschreven suïcidebeleid dat rekening houdt met alle wetenschappelijke richtlijnen. Medewerkers worden hierin regelmatig bijgeschoold. Er wordt steeds een inschatting van het suïciderisico gemaakt. In elke situatie met een verhoogd risico wordt dit in het dossier genoteerd en verder opgevolgd binnen de behandeling. De meest recent gepubliceerde richtlijn met betrekking tot suïcidaliteit geeft aan dat het goed is om, bij verhoogd suïciderisico, samen met de cliënt ook een concreet plan met acties en interventies, gekoppeld aan waarschuwingssignalen, op te maken. In de komende maanden wil CGG Largo kijken hoe we deze aanbeveling op een goede manier kunnen implementeren in onze eigen werking en binnen het netwerk van zorgpartners.

Een inspectie is steeds een belangrijk feedbackmoment voor een organisatie waarbij sterke punten bekrachtigd worden en geformuleerde verbeterpunten ons uitnodigen tot verdere actie. Naast de feedback vanuit de inspectie, vragen we ook op regelmatige tijdstippen de mening van onze cliënten over onze werking. De resultaten van vorige tevredenheidsmeting kan u eveneens hieronder terugvinden. We engageren ons vanuit CGG Largo om verder in te zetten op een kwaliteitsvolle werking waarin we de cliënt met zijn noden en verwachtingen steeds centraal willen zetten. We bouwen dan ook graag verder aan de ingeslagen weg.

Mocht u nog vragen hebben over deze zorginspectie kan u steeds terecht bij Tine Langedock, directeur CGG Largo. Dit kan telefonisch (051/25.99.30) of via mail (tine.langedock@cgglargo.be) 


← Terug naar home

Bijlages: