Kinderen Uit de Knel (KUK) ← Terug naar overzichtDoelgroep

Ouders en hun kinderen tussen 4 en 18 jaar die verwikkeld zijn in een “vechtscheiding”. Ouders kunnen verwezen worden door de familie –en jeugdrechtbank, jongerenwelzijn, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling of een andere hulpverlener.


Doel

Het doel van dit programma is de strijd doen afnemen en ruimte maken voor overleg en bemiddeling. Een ander doel is opnieuw een veilig ontwikkelingsklimaat creëren voor de kinderen. Algemene info op de website: www.kinderenuitdeknel.wordpress.com


Werkwijze

  • Een eerste onthaalgesprek voor de ouders om kennis te maken, informatie te krijgen en te beslissen over deelname.
  • Een tweede onthaalgesprek voor de ouders en parallel een eerste onthaalgesprek voor de kinderen. Met de ouders bekijken we de doelstellingen en de mogelijke hindernissen. Aan de kinderen geven we uitleg en een stem.
  • Een netwerkbijeenkomst voor de ouders en hun steunende figuren.
  • 8 parallelle groepssessies in een oudergroep en een kindergroep, de sessies gaan om de 2 weken door.
     

Kostprijs

De onthaalgesprekken en de netwerkbijeenkomst zijn gratis voor alle deelnemers.
Voor elke groepssessie wordt een tarief aangerekend van € 11 per volwassene.
Er is een sociaal tarief mogelijk van € 4 per volwassene. (te bevragen tijdens de voorbereidende gesprekken)
Kinderen nemen gratis deel.

 

Praktisch

De netwerkbijeenkomst en de sessies gaan door in het Huis in de stad in Roeselare, OLV-markt 20-22.
 

Beide ouders nemen contact op om zich aan te melden. Het volstaat niet dat één van de ouders aanmeldt in één van de regio’s. Nadat beiden zich ingeschreven hebben, wordt men door de begeleiders gecontacteerd om afspraken te maken.

Hulpverleners kunnen na overleg met de ouders, het gezin aanmelden om deel te nemen aan het programma. Indien er na bespreking van de situatie wordt ingeschat dat ze kunnen deelnemen aan het programma wordt met de ouders concreet verder afgesproken.