http://www.cgglargo.be/uploads/images/orig/image.php/iStock_000006676473XSmall.jpg?width=410&height=165&cropratio=2.5:1&image=/uploads/images/orig/iStock_000006676473XSmall.jpg

Nieuws

Je bent hier: HomeAlgemene informatieWelkom › Missie

Missie

De opdrachtverklaring van CGG Largo is als volgt omschreven :

 

Wij bieden ambulante hulpverlening en begeleiding bij psychische gezondheidsproblemen en psychiatrische problemen; daarnaast bieden wij preventieve ondersteuning in verband met thema's in het verlengde van onze hulpverleningsopdracht.

 

Deze aanbodsgerichte beschrijving kan ook vraaggericht omschreven worden :

 

Voor elke hulpvraag van psychologische, psychiatrische of psychosociale aard wordt na een eerste verkenning ofwel een aanpak binnen het CGG Largo voorgesteld, ofwel de hulpvrager in contact gebracht met een persoon of dienst die in een meer geëigende aanpak voor de hulpvraag kan voorzien.

 

De gebruikte formuleringen gaan telkens uit van 'hulpvraag' en 'hulpverlening'; voor onze preventieve dienstverlening gelden dezelfde principes : enerzijds formulering van het eigen aanbod en anderzijds inspelen op de concrete vraag.

 

In onze opdrachtverklaring onderscheiden we zes uitgangspunten :

 

  • een ambulante en persoonsgerichte werking

Wij begeleiden iedere hulpvrager in zijn natuurlijke leefomgeving en we stimuleren daarbij zoveel mogelijk het autonoom functioneren, de persoonlijke verantwoordelijkheid. We nemen niet over wat een persoon zelf kan.

 

De hulpverlening of begeleiding stemmen we af op de specifieke behoeften en de mogelijkheden maar ook op de beperkingen van de hulpvrager.

 

  • respectvol handelen

In onze bejegening van de hulpvrager gaan we uit van een respectvolle attitude ten aanzien van de hulpvrager. We respecteren ieders levensvisie zonder onderscheid.

 

  • de zorg is toegankelijk en op maat

We streven een goede bereikbaarheid na in alle opzichten; we zoeken op een actieve, soepele en verantwoorde wijze aan te sluiten bij de concrete vraag van de hulpvrager.

 

  • autonomie en samenwerking

Onze autonome werking laat toe eigen beleidsopties waar te maken, rekening houdend met de regionale en maatschappelijke context. We zijn gesitueerd in het maatschappelijk veld van de welzijns- en gezondheidszorg samen met een heel aantal partners, elk met zijn mogelijkheden en beperkingen. We streven naar een zo goed mogelijke coöperatie met onze partners in de zorg voor de mens in een psychische noodsituatie. Voor onze preventieve opdracht richten wij ons in eerste instantie tot tussenpersonen uit de welzijns- en gezondheidszorg.

 

  • multidisciplinaire en teamgerichte aanpak

Elke probleemsituatie wordt bij de aanvang vanuit verschillende invalshoeken bekeken in een teamoverleg. In de verdere hulpverlening en begeleiding kunnen de medewerkers bij elkaar terecht voor advies en ondersteuning in functie van ieders deskundigheid.

 

  • deskundigheid en specialisatie

Onze hulpverlening baseert zich op wetenschappelijk verantwoorde inzichten en standaarden inzake diagnostiek, psychotherapie, psychosociale begeleiding en preventieve ondersteuning. Opleiding en permanente vorming wordt voorzien voor elke medewerker inspelend op de evoluerende inzichten en op de eigen vaardigheden.